Goraidh - A Gaelic Language Tutor

Gaelic is not the enemy, impatience is.

Guide to Ceumannan 1 (Scottish Gaelic) | gaelicseattle.com

Geoff's Guide to Ceumannan 1

Ceumannan 1 - Global Documents


Ceumannan 1 - Cànan (PDF) - Further explanations and exercises
Ceumannan 1 - Faclair Mòr (PDF) - Glossary
Ceumannan 1 - Gabh Òran (PDF) - Lyrics to easy songs. (An Teaghlach, Bha croit bheag shnog aig Dòmhnall Bàn, Biadh agus Deoch, Cur-seachadan, Meal do naidheachd an-diugh, ’S ann an Ìle, Na Mìosan, Seall an t-aodach orm an-diugh,  Suas leis a’ Ghàidhlig)
Ceumannan 1 - Audio Program Key - You'll need this to know which track numbers on Soundcloud apply to each listening extract.


Ceumannan 1, Modal 1, Aonad 1

Cuspairean (Subjects):
A’ cur fàilte air daoine. Introducing yourself and others. Using people’s names. Saying goodbye.

Leabhar:
PDF Book

Earrannan Èisteachd:
Audio Program (soundcloud.com)

Obair air-loinne (online work)


Cultar 's Cànan (Culture and Grammar)

Cultar: An Aibidil Ghàidhlig (The Gaelic Alphabet)
Cànan:
 • Personal pronouns: mi, thu, e, i... including thu fhèin (GnaG td 62)*
 • Prepositional pronouns: orm, ort... (GnaG td 71)
 • The verb Is – An e? /’S e/Chan e (GnaG td 92, 94, 96)
 • Vocative – A Chaluim, A Sheumais, Iain (GnaG td 42)
Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 1, Aonad 2

Cuspairean:
Ciamar a tha thu? Asking people how they are. Saying how you are. Saying thank you.

Leabhar:
Same PDF as Modal 1, Aonad 1

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne

Cultar 's Cànan

Cultar: Am Mòd Nàiseanta Rìoghail agus Achd na Gàidhlig
Cànan:
 • Imperative of verbs - Bi/Bithibh/Èist/Èistibh (GnaG td 98)
Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 2, Aonad 1

Cuspairean:
Cànan a’ chlas. Asking people to do things. Saying please.

Leabhar:
PDF Book

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne


Cultar 's Cànan

Cultar: Àireamhan Traidiseanta
Cànan:
 • Cardinal numbers – decimal (GnaG td 53-56) – Traditional numbers featured in culture section

Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 2, Aonad 2

Cuspairean:
Dè an aois a tha thu? Numbers 1-100. Asking someone’s age and saying your age.

Leabhar:
Same PDF as Modal 2, Aonad 1

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne

Crossword-Àireamhan (PDF)
Crossword-Àireamhan-Freagairtean (PDF)
Match-up (PDF)
Match-up-Freagairtean (PDF)

Cultar 's Cànan

Cultar: Àireamhan Traidiseanta
Cànan:
Cardinal numbers – decimal (GnaG td 53-56) – Traditional numbers featured in culture section

Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 2, Aonad 3

Cuspairean:
Càit a bheil thu a’ fuireach? Place names. Asking where someone lives and saying where you live.

Leabhar:
Same PDF as Modal 2, Aonad 1

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne


Cultar 's Cànan

Cultar: Ainmean Àite
Cànan:
 • Preposition ann...
 • Preposition ann + article - anns an/a’ (GnaG td 73)

Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 3, Aonad 1

Cuspairean:
Dè an dath a tha air? Learn colors, some items of clothing, and describing things.

Leabhar:
PDF Book

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne


Cultar 's Cànan

Cultar: Dathan ann an cultar na Gàidhlig
Cànan:
 • Masculine/feminine nouns (GnaG td 30, 36-37)
 • Using nouns and adjectives together (GnaG td 46-47)

Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 3, Aonad 2

Cuspairean:
Dè tha anns a’ bhaga? Learn some commonly used nouns and ask what something is and reply.

Leabhar:
Same PDF as Modal 3, Aonad 1

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne


Cultar 's Cànan

Cultar: Aonghas Mòr/Giant MacAskill
Cànan:
 • The verb Is - An e? ’S e/Chan e (GnaG td 92, 94, 96)
 • Possessive article (GnaG td 43-44)
 • Introducing definite article – am peann, an rùilear... (GnaG td 30-31)

Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 4, Aonad 1

Cuspairean:
Dè an latha a th’ ann an-diugh? Days of the week. Months. Birthdays.

Leabhar:
PDF Book

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne

Cultar 's Cànan

Cultar: Na Sìthichean agus Sgeulachdan Traidiseanta
Cànan:
 • The verb Is - ’S e/Chan e (GnaG td 90-91)

Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 4, Aonad 2

Cuspairean:
Dè as toil leat anns an sgoil? School subjects. Discussing likes/dislikes. Expressing opinions.

Leabhar:
PDF Book

Earrannan Èisteachd: Soundcloud

Obair air-loinne

Cultar 's Cànan

Cultar: Na Sia Dùthchannan Ceilteach
Cànan:
 • Further work on prepositional pronouns: leam, leat... (GnaG td 77), rium, riut... (GnaG td 78)
 • Adjective modifiers – glè, uabhasach, fìor... (GnaG td 50)
 • The verb Is (GnaG td 90-91)

Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 4, Aonad 3

Cuspairean:
Dè an uair a tha e? Hours and minutes. Actions at certain times of the day. Saying what jobs people do and where they work.

Leabhar:
PDF Book

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne


Cultar 's Cànan

Cultar: Na Fèisean
Cànan:
 • Verbal nouns: a’ dol, a’ dèanamh, a’ cluich... (GnaG td 117)
 • Introducing past tense of verb to be: An robh?Bha/Cha robh (GnaG td 124)
Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 5, Aonad 1

Cuspairean:
Mo theaghlach. Members of the family. Describing yourself and others. Saying what jobs people do and where they work.

Leabhar:
PDF Book

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne


Cultar 's Cànan

Cultar: Obair ann an saoghal na Gàidhlig
Cànan:
 • Adjectives (GnaG td 46-47)
 • Possessive article: mo, do... (GnaG td 43-44)

Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 5, Aonad 2

Cuspairean:
A bheil peata agad? Names of animals. Describing animals.

Leabhar:
Same PDF as Modal 5, Aonad 1

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne


Cultar 's Cànan

Cultar: Ag obair air a’ Chroit
Cànan:
 • Plural of nouns and when to use it (GnaG td 39-41)
 • Numbers and nouns (GnaG td 55)

Vocabulary for making flashcards

CSV file


Ceumannan 1, Modal 6, Aonad 1

Cuspairean:
Dè tha thu ag iarraidh? Asking people to do things. Saying please.

Leabhar:
PDF Book

Earrannan Èisteachd:
Soundcloud

Obair air-loinne


Cultar 's Cànan

Cultar: Biadh air a’ Ghàidhealtachd
Cànan:
 • Practicing numbers (GnaG td 53-56)
 • Learning other ways of asking for things: Am faigh mi...? (GnaG td 111); Bu toigh leam... (GnaG td 90-91)
 • Using prepositional pronouns to reflect feelings and ailments: Tha an t-acras, Tha am pathadh orm... (GnaG td72)

Vocabulary for making flashcards

CSV file

End of Ceumannan 1